1. شناسنامه و فهرست

دوره 9، شماره 1.2، اردیبهشت 1400، صفحه 1-1


2. شناسنامه و فهرست

دوره 9، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 1-1


3. شناسنامه

دوره 8، شماره 12، اسفند 1399


4. شناسنامه

دوره 8، شماره 11، بهمن 1399


5. شناسنامه و فهرست

دوره 9، شماره 4، تیر 1400


6. شناسنامه و فهرست

دوره 9، شماره 5، مرداد 1400


7. شناسنامه و فهرست

دوره 9، شماره 6، شهریور 1400


8. شناسنامه و فهرست

دوره 9، شماره 7، مهر 1400


9. سرسخن

دوره 8، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 1-2


10. سرسخن

دوره 9، شماره 1.2، اردیبهشت 1400، صفحه 2-3


11. سرسخن

دوره 8، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 2-3


12. سرسخن

دوره 9، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 2-3


13. سرسخن

دوره 9، شماره 4، تیر 1400، صفحه 2-3


14. سرسخن

دوره 9، شماره 5، مرداد 1400


15. سرسخن

دوره 9، شماره 6، شهریور 1400


16. سرسخن

دوره 9، شماره 7، مهر 1400


17. راهبردهای تعیین اولویت‌های تخصیص سوخت گاز مایع (LPG) در کشور

دوره 8، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 3-14

محمد جعفری


18. چالش‌ها و فرصت‌های روابط ایران و روسیه

دوره 8، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 4-14

محمد جعفری


19. راهبردهای تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم

دوره 9، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 4-16

نسیبه زارعی


20. فقدان راهبرد جامع و بهینه تأمین مالی در بودجه

دوره 9، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 4-24

فرزانه نوبری


21. راهبردهای مقابله با آثار تحریم‌ها بر صنعت فولاد

دوره 9، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 4-20

سعیده احمدی


22. برآوردی از دولت الکترونیک و الزام‌های حرکت در مسیر توسعه دولت‌ الکترونیک

دوره 8، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 15-26

الهه رحیم‌دوست


23. ضرورت و راهکارهای افزایش درآمد ملی (با نگاه به تجربه کره جنوبی)

دوره 8، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 15-26

میلاد میر


24. راهبردهای استفاده از فرصت‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از فلزات و مواد معدنی کلیدی

دوره 9، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 21-30

یاسر سلیمانی


25. مصادیق و چشم‌انداز بحران‌های اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 27-40

میلاد میر