ارزیابی لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی

نوع مقاله : پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

عضو اندیشکده اقتصاد سیاسی دفاع و امنیت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

چکیده

یکی از چالش‏هایی که در محافل تصمیم‏گیری در رابطه با معاملات و قراردادهای عمومی ـ خصوصی وجود دارد، فرایند عقد قرارداد است. این موضوع اخیراً در فرایند تصمیم‏گیری درباره لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. ازاین‏رو واکاوی این موضوع ضرورت دارد. در گزارش حاضر، پس از مرور سیر تاریخی قانون‌گذاری کشور در حوزه قراردادهای عمومی ـ خصوصی، به ارزیابی مقایسه‏ای غنا و سطح محتوایی قوانین مصوب مطابق با شاخص‏های معتبر بین‏المللی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تا پیش از تهیه لایحه اخیرِ‌ مشارکت عمومی ـ خصوصی، شاهد کیفیت و دقت در قانون‌گذاری در این باب در جلوگیری هرچه بیشتر از فساد هستیم، اما لایحه اخیر مجدداً نوعی بازگشت به گذشته‏های دور بوده که گشایش بیشتر مجرای فساد را به‌دنبال خواهد داشت. در انتها توصیه‏های سیاستی شامل: 1- بازنگری سیر تاریخی مشارکت عمومی ـ خصوصی در کشور و جلوگیری از تشدید تضاد منافع؛ 2- عدم موکول کردن لایحه حاضر به آیین‏نامه‏های متعدد؛ جهت پیشگیری از تولید بستر فسادزا ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

- ‌آیین‌نامه معاملات دولتی ‌مصوب 27/12/1349 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی.
- قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب 16/12/1388 مجلس شورای اسلامی.
- لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی؛ مصوب 18/09/1397 هیئت وزیران، پایگاه ملی اطلاع‏رسانی قوانین و مقررات کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
- معاونت پژوهش‏های اقتصادی مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، (1394)، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تأمین کالاهای عمومی مشارکت عمومی ـ خصوصی.
- مؤمنی، فرشاد؛ کریمی، مرتضی، نشست تخصصی‌: «لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی یا پیشنهادی برای تعارض منافع»، اردیبهشت‏ماه 1400، مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد.
- Benchmarking Public Procurement Assessing Public Procurement Regulatory Systems in 180 Economies, 2017, World Bank Group.
- Public Private Partnership: A Guide for Local Government, May 1999, British Columbia, Ministry of Municipal Affairs