بی‌ثباتی نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودرو

نوع مقاله : پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان، تهران، ایران

چکیده

نرخ ارز به‌عنوان یک متغیر کلان اقتصادی، تقریباً بر تمامی صنایع، بازارها، قیمت کالاهای ضروری و اساسی اثرگذار است. بازار خودرو ازجمله بازارهایی است که از هرگونه نوسانات نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد. اثرگذاری نرخ ارز بر بازار خودرو نیز به دو صورت مستقیم (تأثیر بر قیمت قطعات وارداتی خودرو) و تأثیر غیرمستقیم (تأثیر بر سایر بازارهای موازی و یا دارای کالای سرمایه‌ای جانشین با خودرو) است. به‌دلیل اثرگذاری گسترده نرخ ارز بر بازار خودرو، در برخی مواقع یک نوسان کوچک در نرخ ارز منجر به جهش قیمت در بازار خودرو می‌شود و از آنجایی که صنعت خودرو یکی از صنایع حیاتی و مهم در اقتصاد کشور است، کوچک‌ترین تغییر در آن منجر به اثرگذاری بر سرمایه‌گذاری خارجی، توان رقابت در بازارهای جهانی، تغییر سطح رفاه زندگی مردم و ... می‌شود و امنیت اقتصادی کشور را تضعیف می‌نماید. به‌منظور کنترل معاملات سوداگرانه و کاهش اثرگذاری نرخ ارز بر بازار خودرو پیشنهادهای زیر ارائه شده است که عبارتند از: داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز صنعت خودرو، تقویت نظارت بر بازارها، تدوین بسته‌های حمایتی از صنعت خودرو، حمایت‌های تعرفه‌ای هدفمند از واردات خودرو و درنهایت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه.

کلیدواژه‌ها

 • توکلی و سیاح (1389)، تأثیر نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های اقتصادی کشور، نشریه پول و اقتصاد، دوره 2، شماره 4، ص 59.
 • برزگر، مهدی. نقدی بر مدل های تک رژیمی در بازارهای مالی ایران و مروری بر رفتارهای رژیمی صنایع منتخب. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مالی. مدرسه کسب و کار استیونس آمریکا.
 • فقیهیان، فاطمه. بررسی انتقالات رژیمی در بازارهای مالی ایران در حوزه صنایع غذایی. رساله دکترای مدیریت مالی. دانشگاه ازمیر. ترکیه1394.
 • کاغذیان، نقدی و پاشایی(1394)، بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش مسکن در ایران، نشریه راهبرد اقتصادی، دوره 3، شماره 12، ص 181.
 • طاهری و صفاری (١٣٩٠)، «بررسی رابطه بین نرخ ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران: با استفاده از رویکرد ARDL»، فصلنامه روند پژوهش‌های اقتصـادی، سال نوزدهم، شماره ٦٠ ،زمستان‌، صفحات ۶۳‌–‌۸۰.
 • شجری اربابیان و رفعت (1385)، بررسی رابطه متقابل تورم و کاهش ارزش خارجی پول در ایران، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره 21، شماره 2، ص 41.
 • شریفی و همکاران 1394، تأثیر نوسانات نرخ ارز بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران.
 • Nieha, C. and Leeb, C. (2001). Dynamic Relationship Between Stock Prices and Exchange Rates for G-7 Countries. The Quarterly Review of Economics and Finance. No. 41
 • https://www.niazerooz.com
 •   tgju.org
 •    Cbi.ir
 •