شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه

سرسخن

2. سرسخن

صفحه 1-2


پژوهشی (راهبرد)

3. راهبردهای تعیین اولویت‌های تخصیص سوخت گاز مایع (LPG) در کشور

صفحه 3-14

محمد جعفری


4. برآوردی از دولت الکترونیک و الزام‌های حرکت در مسیر توسعه دولت‌ الکترونیک

صفحه 15-26

الهه رحیم‌دوست


پژوهشی (هشدار)

5. مصادیق و چشم‌انداز بحران‌های اقتصاد ایران

صفحه 27-40

میلاد میر


6. تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بازارهای انرژی؛ تهدیدهای بالقوه امنیت انرژی ایران

صفحه 41-52

یونس خداپرست پیرسرایی


7. محکومیت ایران در چالش گازی با ترکمنستان و ملاحظات امنیت انرژی

صفحه 53-66

محمدحسین احدی


پژوهشی (تحلیل)

8. علل و ریشه‌یابی کانون اصلی نقدینگی

صفحه 67-90

الناز باقرپور


9. شناسایی مشکلات و علل عدم ارتباط تولیدکنندگان با بازارهای عرضه کالا در فضای مجازی

صفحه 91-100

معصومه سادات سجادی