سرسخن

1. سرسخن

صفحه 2-3


پژوهشی (راهبرد)

2. راهبردهای ارتقای امنیت اقتصادی بر پایه همکاری ایران و پاکستان

صفحه 4-14

محمد جعفری


3. راهبردهای متنوع‌سازی سبد انرژی کشور از طریق توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

صفحه 15-24

یونس خداپرست پیرسرایی


پژوهشی (هشدار)

4. تأثیرات بی‌ثباتی نرخ ارز بر بخش تولید

صفحه 25-38

الهه رحیم‌دوست


5. نشانه‌های جنگ اقتصادی در حوزه ارزی و تسویه تجاری

صفحه 39-50

مرجانه بشخور


پژوهشی (تحلیل)

6. اگروتروریسم و اخلال ایمنی غذا در ایران

صفحه 51-62

نسیبه زارعی


7. بررسی واگذاری سهام دولتی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل مبادله (ETF)

صفحه 63-78

مرجانه بشخور


8. تحلیلی بر اهمیت خط لوله گوره – جاسک در ارتقای امنیت انرژی کشور

صفحه 79-84

یونس خداپرست پیرسرایی