سرسخن

1. سرسخن

صفحه 2-3


پژوهشی (راهبرد)

2. راهبردهای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی

صفحه 4-10

میلاد میر


3. راهبردهای رفتاری ایران با عراق و ترکیه در مناسبات اقتصادی پس از کرونا

صفحه 11-20

گروه اقتصاد ایران


پژوهشی (هشدار)

4. فشارهای هزینه‌ای فساد اقتصادی بر کشور

صفحه 21-30

عاطفه غلامی


5. کاستی های به‌کارگیری ظرفیت‌های تولید نهاده‌های طیور در کشور

صفحه 31-44

نسیبه زارعی


پژوهشی (تحلیل)

6. بررسی و تحلیل شدت انرژی در صنایع مختلف کشور با تأکید بر زیربخش‌های صنعت

صفحه 45-60

گروه اقتصاد انرژی و منابع


7. چشم‌انداز اقتصادی جهان در دوره پس از کرونا از نگاه صندوق بین‌المللی پول

صفحه 61-70

گروه اقتصاد بین‌الملل


8. آثار شکنندگی عدم دسترسی به منابع ارزی توسط بانک مرکزی

صادق رضایی برگشادی