شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه و فهرست

صفحه 1-1


سرسخن

2. سرسخن

صفحه 2-3


پژوهشی (راهبرد)

3. راهبردهای رفع مشکلات و موانع انعقاد قرارداد و پیشرفت پروژه‌های عمرانی

صفحه 4-12

میلاد میر


4. راهکارهای توسعه امنیت سرمایه‌گذاری در استان تهران

صفحه 13-22

میلاد میر


پژوهشی (هشدار)

5. تبعات تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تبیین نقش مدیریت واحد در کشور

صفحه 23-30

عاطفه غلامی


6. بسترها، مشوق‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری فرار مالیاتی

صفحه 31-48

یاسر سلیمانی


7. تضاد منافع عامل اصلی مشکلات و چالش‌های اقتصادی دولت و بخش‌های حاکمیتی

صفحه 49-62

سعیده احمدی


پژوهشی (تحلیل)

8. آینده دیپلماسی تجاری ایران با پیروزی جو بایدن

صفحه 63-78

زهرا مشفق


پژوهشی (هشدار)

9. روش‌های نوین پول‌شویی با رویکرد تبادلات مالی در فضای سایبری

صفحه 79-88

مرجانه بشخور


پژوهشی (تحلیل)

10. بررسی تحولات آتی بازار جهانی گاز با تأکید بر بازار ال‌ان‌جی DOR: 20.1001.1.17354188.1400.9.1.9.1

صفحه 89-106

محمدحسین احدی


11. زمینه‌های نارضایتی و اغتشاشات در جامعه از نگاه اقتصادی

صفحه 107-124

عاطفه غلامی