شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه و فهرست

صفحه 1-1


سرسخن

2. سرسخن

صفحه 2-3


پژوهشی (راهبرد)

3. راهبردهای تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم

صفحه 4-16

نسیبه زارعی


4. راهکارهای افزایش ضریب نفوذ مالیاتی در کشور

صفحه 17-24

میلاد میر


پژوهشی (هشدار)

5. تبیین برخی ناکارآمدی‌ها و فساد در بخش کشاورزی

صفحه 25-36

عاطفه غلامی


6. فقر خانوارهای شهری و روستایی بر اساس دسترسی به کالاهای اساسی

صفحه 37-50

نسیبه زارعی


پژوهشی (تحلیل)

7. بررسی مشکلات چرخه ترانزیت کالا از مبدأ به مقصد در کشور

صفحه 51-58

میلاد میر


8. تحلیل جایگاه ایران در مناسبات اقتصادی آسیای میانه و قفقاز جنوبی (با تاکید بر کریدورهای ترانزیتی)

صفحه 59-74

زهرا مشفق


9. تحلیلی بر مناسبات اقتصادی ایران و هند: فرصت‌ها و چالش‌ها

صفحه 75-93

زهرا مشفق