شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه و فهرست

سرسخن

2. سرسخن

صفحه 2-3


پژوهشی (راهبرد)

3. راهبردهای صادراتی و شرکای تجاری هدف محصولات پتروشیمی ایران

صفحه 4-12

یونس خداپرست پیرسرایی


4. راهکارهای حمایت از فعالان اقتصادی

صفحه 13-20

میلاد میر


پژوهشی (هشدار)

5. سیاست‌های مداخله‌ای دولت در صنعت فولاد کشور

صفحه 21-34

الهه رحیم‌دوست


6. شرکت‌های کاغذی و ملاحظات امنیت اقتصادی آن

صفحه 35-44

یاسر سلیمانی


پژوهشی (تحلیل)

7. وضعیت سرمایه‌گذاری و استفاده از انرژی‌های نو در کشور

صفحه 45-52

معصومه سادات سجادی


پژوهشی (راهبرد)

8. وضعیت فعلی و چشم‌انداز انرژی رژیم اشغالگر قدس با رویکرد امنیت انرژی

صفحه 53-64

محمد جعفری


پژوهشی (تحلیل)

9. ملاحظات امنیت اقتصادی معوقات و فرار مالیاتی

صفحه 65-72

عاطفه غلامی