شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه و فهرست

سرسخن

2. سرسخن

پژوهشی (راهبرد)

3. راهبردهای مقابله با آثار تحریم‌ها بر صنعت فولاد

صفحه 4-20

سعیده احمدی


4. راهبردهای استفاده از فرصت‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از فلزات و مواد معدنی کلیدی

صفحه 21-30

یاسر سلیمانی


پژوهشی (هشدار)

5. شکاف طبقاتی و وضعیت فقر و نابرابری

صفحه 31-38

میلاد میر


6. معافیت‌های مالیاتی مانعی برای درآمدهای مالیاتی

صفحه 39-46

الهه رحیم‌دوست


پژوهشی (تحلیل)

7. آسیب‌شناسی وضعیت شهرک‌های صنعتی استان تهران

صفحه 47-52

عاطفه غلامی


8. تحلیل ابعاد مخاطرات زیست‌محیطی کشور بر پایه شاخص عملکرد زیست‌محیطی

صفحه 53-60

نسیبه زارعی


9. فرصت‌های اقتصادی ایران در جام‌جهانی 2022 قطر

صفحه 61-66

زهرا مشفق