شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه و فهرست

سرسخن

2. سرسخن

پژوهشی (راهبرد)

3. راهبردهای ارتقای عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی

صفحه 4-22

فرزانه نوبری


4. راهبردهای استقلال بانک مرکزی بر پایه طرح قانون بانک مرکزی

صفحه 23-32

مرجانه بشخور


پژوهشی (هشدار)

5. ضعف ساختار و چارچوب بودجه

صفحه 33-44

میلاد میر


6. موانع و مشکلات خصوصی‌سازی در صنعت فولاد

صفحه 45-58

سعیده احمدی


پژوهشی (تحلیل)

7. بی‌ثباتی نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودرو

صفحه 59-74

عاطفه غلامی


8. تحلیل عدم تمکین و پذیرش پرداخت مالیات از سوی مردم

صفحه 75-84

علی باریکانی


9. تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر صنعت فولاد کشور

صفحه 85-96

الهه رحیم‌دوست