شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه و فهرست

صفحه 1-1


سرسخن

2. سرسخن

صفحه 2-3


مطالب عمومی

3. راهبرد اقتصاد دانش بنیان الزامات / راهکارها

صفحه 4-8


پژوهشی (راهبرد)

4. بررسی جایگاه علمی، تحقیق و پژوهش ایران در سطح بین‌الملل

صفحه 9-20

معصومه سادات سجادی


5. بررسی وضعیت فناوری ایران در سطح بین‌الملل

صفحه 21-32

معصومه سادات سجادی


6. بررسی راهبردهای مؤثر و تعیین‌کننده در کشت فراسرزمینی دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی

صفحه 33-48

میلاد امینی‌زاده


7. اهمیت و جایگاه دریا در اقتصاد کشور مبتنی‌ بر جهتگیریهای مورد تأکید مقام معظم رهبری

صفحه 49-62

مصطفی سمیعی‌نسب


پژوهشی (هشدار)

8. امنیت آب و امنیت غذا در کشور

صفحه 63-74

نسیبه زارعی


9. آسیب‌شناسی وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت

صفحه 75-86

فرزانه نوبری


10. آسیبشناسی ردیفهای متفرقه بودجه سالانه

صفحه 87-98

علی باریکانی


پژوهشی (تحلیل)

11. تبیین وضعیت صندوق‌های بازنشستگی

صفحه 99-110

عاطفه غلامی


12. آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه آب در بخش کشاورزی

صفحه 111-122

نسیبه زارعی


13. کاستی‌های نظام مالیاتی در تأمین منابع درآمدی بودجه

صفحه 123-139

فرزانه نوبری