اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد جعفری
محمد جعفری
استادیار، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

علوم اقتصادی

  • managertiesr.ir

سردبیر

مصطفی سمیعی‌نسب
مصطفی سمیعی‌نسب
استادیار، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه

محمدرسول آهنگران
محمدرسول آهنگران
استاد، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فقه و مبانی حقوق

علی محمد احمدوند
علی محمد احمدوند
استاد، دانشگاه امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

مدیریت سیستم‌‌ها

محمود حکمت‌نیا
محمود حکمت‌نیا
استاد، گروه فقه و حقوق، پژوهشکده نظام‌های اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران

فقه و حقوق

جلال دهقانی فیروزآبادی
جلال دهقانی فیروزآبادی
استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علوم سیاسی

فرهاد رهبر
فرهاد رهبر
استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

علوم اقتصادی

سیدمحمدرضا سیدنورانی
سیدمحمدرضا سیدنورانی
استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علوم اقتصادی

مهدی صادقی شاهدانی
مهدی صادقی شاهدانی
استاد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

علوم اقتصادی

ابراهیم متقی
ابراهیم متقی
استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

علوم سیاسی

محمدعلی متفکرآزاد
محمدعلی متفکرآزاد
استاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

محمود متوسلی
محمود متوسلی
استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فرشاد مومنی
فرشاد مومنی
استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علوم اقتصادی

محمدهادی زاهدی‌وفا
محمدهادی زاهدی‌وفا
دانشیار، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

علوم اقتصادی

ابوذر گوهری‌مقدم
ابوذر گوهری‌مقدم
دانشیار، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق علیه‌ السلام، تهران، ایران

روابط بین الملل

مصطفی سمیعی‌نسب
مصطفی سمیعی‌نسب
استادیار، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

علوم اقتصادی

مدیر داخلی

یاسر سلیمانی
یاسر سلیمانی
مربی مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

علوم اقتصادی

  • y.soleymanitiesr.ir