نویسنده = علی باریکانی
تبیین شرایط اقتصاد سیاسی کشور

دوره 10، شماره 4، تیر 1401، صفحه 51-60

علی باریکانی


آسیب‌های ناشی از ردیف‌های متفرقه بودجه سالانه

دوره 10، شماره 1.2، اردیبهشت 1401، صفحه 87-98

علی باریکانی


تحلیل عدم تمکین و پذیرش پرداخت مالیات از سوی مردم

دوره 9، شماره 7، مهر 1400، صفحه 75-84

علی باریکانی


راهبردهای رفع بی‌ثباتی و ناپایداری در درآمدهای مالیاتی

دوره 9، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 25-38

علی باریکانی