راهبردهای تعیین اولویت‌های تخصیص سوخت گاز مایع (LPG) در کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

مدیر گروه فساد و رتبه‌بندی اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

سوخت LPG[1]  یکی از سوخت‌هایی بوده که قابلیت استفاده در بخش حمل‌ونقل، خوراک پتروشیمی و مصارف خانگی از جمله پخت‌ و پز را دارا است. در حال حاضر، در ارتباط با نحوه تخصیص سوخت LPG دو دیدگاه مختلف وجود دارد؛ برخی کارشناسان عقیده دارند که می‌توان با توسعه تولید و مصرف LPG در بخش حمل‌ونقل، بخشی از تقاضای سوخت در این بخش را پوشش داد. در مقابل، دیدگاه دوم با این سیاست مخالف است و بر توزیع خانگی LPG در کنار صادرات مازاد آن تأکید دارد. متفاوت‌ بودن دیدگاه‌ها در خصوص نحوه تخصیص بهینه سوخت LPG سبب شد تا در گزارش حاضر ضمن بررسی وضعیت LPG در جهان و ایران، ضمن احصای موانع و چالش‌های به‌کارگیری این سوخت در مصارف مختلف، سیاست‌های مختلف تخصیصی این سوخت مورد ارزیابی قرار گیرد. یافته‌های این بررسی مؤید آن است که با توجه به میزان منابع موجود از این سوخت و زیرساخت‌های ضعیف استفاده از آن در کشور، توسعه استفاده از سوخت LPG در بخش حمل‌ونقل بهینه نیست و ازاین­رو، صادرات مازاد بر مصرف خانگی سوخت LPG در وهله اول و استفاده از آن به‌عنوان خوراک پتروشیمی در وهله دوم، از اولویت بیشتری نسبت به استفاده در بخش حمل‌ونقل برخوردار است.[1]- Liquefied Petroleum Gas (LPG)

کلیدواژه‌ها