شناسایی مشکلات و آسیب‌های مبارزه با پول‌شویی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

عضو گروه اقتصاد مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

یکی از چالش‌های اساسی در خصوص پدیده پول‌شویی در اقتصاد ایران، چگونگی پیشگیری و مبارزه با این پدیده است. البته، در این راستا اقدام­های بسیاری از جمله: تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی، جلوگیری از قاچاق و... نیز انجام شده است، اما همواره این اقدام­ها دارای موانع و مشکلاتی بودند و هستند؛ برای مثال، اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی نیازمند هزینه زیادی است و ازاین­رو، بسیاری از مؤسسه­های مالی قادر به پوشش این هزینه‌ها نیستند و به همین دلیل، این قانون به‌طور کامل اجرایی نشده است. ازاین­رو، کاهش هزینه اجرای قوانین مبارزه با پول‌شویی، واگذاری نظارت بر پول‌شویی به یک نهاد  قضایی، برقراری تناسب بین جرم و مجازات و یکپارچه‌سازی سازمان‌های مالی برای مبارزه هوشمند با پدیده پول‌شویی، پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها

فرجی، یوسف.(1382). کتاب پول، ارز و بانکداری. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
رهبر، فرهاد. (1382). پولشویی و آثار و پیامدهای آن. مجله تحقیقات اقتصادی. دوره 38، شماره 3، زمستان 1382.
صالحی و همکاران. (1393). پولشویی و آثار منفی آن؛ از تحریک جامعه بین‌المللی به حقوق بین‌المللی. فصلنامه علمی مطالعات بین‌المللی پلیس. دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، ص 28-9.
مصاحبه با خبرگان و صاحب نظران اقتصادی، پولی و مالی. 
آثار پولشویی بر اقتصاد. روزنامه دنیای اقتصاد. شماره 2025، 1388
رفیعی شمس آبادی، پریسا. (1387). پولشویی و اثرات آن بر روی سیستم مالی. بانک سپه، اداره تحقیقات، کنترل ریسک و تطبیق.