تبعات تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تبیین نقش مدیریت واحد در کشور

نوع مقاله : پژوهشی (هشدار)

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

متأسفانه تعدد مراکز تصمیم‌گیری در کشور موجب ایجاد شکاف بین مجریان و تصمیم‌گیران، گسترش فساد، هدررفت منابع و کاهش تولیدات داخل، موازی­کاری، اتخاذ تصمیمات ورای شرایط اجتماعی-اقتصادی موجود و... شده است. کاهش رفاه مردم، گسترش فاصله طبقاتی، سلطه دیگران بر کشور و... نیز از آثار اولیه تعدد مراکز تصمیم‌گیری هستند که در بلندمدت نیز امنیت اقتصادی- اجتماعی کشور را با خطر مواجه می‌سازند. ازاین­رو، راهکارهایی برای تشکیل مدیریتی واحد و برقراری ارتباطی عمیق و دوستانه بین سازمان‌های مختلف ارایه می­شود که مهم­ترین آنها عبارت‌اند از: تبیین فرآیندهای اجرایی برای مدیر واحد و مدیران زیرمجموعه، گسترش ارتباط بین تصمیم‌گیران و مجریان، تعیین مدیریت واحد به‌عنوان ناظر و تقویت تفکر سیستمی بین سازمان‌های کشور.

کلیدواژه‌ها

- دوازدهمین نشست تعامل صنعت و دانشگاه، پایگاه خبری اتاق ایران، کد 10817.
- دینی ترکمان، علی (1394)، الینا، کد 325987.
- بخش‌هایی از گزارش ضمن صحبت و مصاحبه با برخی خبرگان گردآوری شده است.
- http://www.tejatatefarda.com
- http://www.irna.ir/news/83156550
- http://www.parliran.ir/majles/fa/content
- http://www.iraneconomist.com/fa/news/293955
- http://www.mehrnews.com/news/4111999
- http://www.yjc.news/fa/news/6897525
- http://www.tejaratefarda.com