تحلیل جایگاه ایران در مناسبات اقتصادی آسیای میانه و قفقاز جنوبی (با تاکید بر کریدورهای ترانزیتی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

پژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی و توسعه تعاملات دوجانبه با این کشورها، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی در تعاملات منطقه‌ای بوده است. با‌توجه به مزیت‌های ترانزیتی ایران، حمل‌و‌نقل و ترانزیت کالا یکی از فرصت‌هایی است که در راستای همگرایی اقتصادی ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی همواره مورد توجه دستگاه دیپلماسی کشور بوده است. به‌رغم اهمیت این موضوع، عملکرد ترانزیت کالایی با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی نشان می‌دهد که از ظرفیت‌‌‌های موجود به‌نحو احسن بهره‌برداری نشده و ایران نتوانسته نقش پررنگی در ترانزیت کشورهای این منطقه ایفا کند. در این راستا، همگرایی اقتصادیِ بیشتر ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی؛ راه‌اندازی بستری مناسب برای تعامل تجار طرفین؛ استفاده از پتانسیل منطقه آزاد ارس برای تقویت همکاری با قفقاز جنوبی؛ ایجاد توافقنامه‌هایی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی در زمینه حمل‌و‌نقل ریلی؛ افزایش رقابت‌پذیری مسیر‌های ترانزیتی ایران؛ استفاده از فرصت توسعه روابط تجاری کره‌جنوبی و آسیای مرکزی؛ مذاکره برای حضور نمایندگی شرکت‌های حمل‌و‌نقل در کشورهای ازبکستان و ترکمنستان و به‌کارگیری فعالانه‌تر رایزن بازرگانی در مناسبات اقتصادی، توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

-        داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران.
-         سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای.
-         داده و اطلاعات آماری: International Trade Centre (ITC).
-         گزارش فراتحلیل (2) چالش‌های حمل‌ و نقل حوزه ریلی، مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی دفتر: مطالعات زیربنایی، شماره مسلسل 16412، اردیبهشت 1398.
-         پرند، فرهاد، نقش ترانزیت خارجی در توسعه روابط بازرگانی ایران با کشورهای آسیای مرکزی، فرصت‌ها و چالش‌ها،بررسی‌های بازرگانی، شماره 60. مرداد و شهریور 1392.