راهبردهای رفع بی‌ثباتی و ناپایداری در درآمدهای مالیاتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت (2/6/1399) یکی از اصلاحات اولویت‌دار اقتصاد را اصلاح ساختار بودجه کشور ذکر کرده‌اند. همچنین با‌توجه به اثبات مزیت‌های درآمدهای مالیاتی و همچنین صراحت بیان در ماده 17 سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی[1]، یکی از مهم‌ترین محورهای اجرای منویات مقام معظم رهبری، ایجاد منابع درآمدی پایدار و باثبات از مالیات برای اصلاح ساختار بودجه است. درواقع مالیات نه‌تنها در تأمین منابع پایدار بودجه مهم است بلکه به‌عنوان ابزاری کارامد برای اجرای سیاست‌های کلان و خرد اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی در جامعه، تأثیر زیادی خواهد داشت. عدم اتکا به درآمدهای نفتی (طبق ماده 18 سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی[2]) و حرکت به‌سمت درآمدهای مالیاتی در صورتی به نتیجه‌ای کارامد منتهی خواهد شد که بتوان بی‌ثباتی‌ها و ناپایداری‌های موجود در درآمدهای مالیاتی را از بین برد. به‌منظور دستیابی به درآمدهای مالیاتی با ثبات، راهکارهایی از‌جمله ایجاد شفافیت در مصارف مالیاتی، ثبات در نرخ‌های مالیاتی، مدیریت سیال در معافیت‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی و هدفمند کردن آن‌ها، گسترش عدالت مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیات‌ستانی پیشنهاد می‌گردد.[1]. اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.


[2]. افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت‌و‌گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

کلیدواژه‌ها

- اخوی، ع (1385)، اقتصاد کلان (کاربردی)، انتشارات بازرگانی، چاپ هشتم
- آمار و اطلاعات منتشره معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی
- گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص بررسی عملکرد بودجه دولت
- مظفری، هاشم، (1395)، مخارج و درآمد دولت و تأثیر آن‌ها بر تولید ملی کشور، نشریه سلامت و بهداشت اردبیل، دوره 7، شماره 2 (ویژه‌نامه)، صص 226-219.
قانون بودجه سال 1400.
- John Maynard Keynes, (1883-1946)
- Joseph L. Afkari J. Economical schools, 1st ed. Tehran: Enghelab press and Education, 1989.
- Smith, A. (1937). The wealth of nations [1776] (Vol. 11937). na.