آثار شکنندگی عدم دسترسی به منابع ارزی توسط بانک مرکزی

نوع مقاله : پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

عضو گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

ذخایر ارزی به‌عنوان سپری در مقابل شوک‌های اقتصادی و سیاسی به‌منظور ایجاد ثبات اقتصادی کشورها نقش کلیدی دارد. تحریم‌های اقتصادی دسترسی بانک مرکزی به این منابع مالی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. عدم دسترسی به منابع ارزی می‌تواند پیامدهای منفی شامل ناتوانی در حفظ ارزش پول ملی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، ناتوانی در جذب سرمایه خارجی، ناتوانی در ادای تعهدات و ناتوانی در تأمین مالی طرح‌های کلیدی ملی داشته باشد. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند موجب تشدید مشکلات اقتصادی کشور و به دنبال آن، به تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود، به‌طوری که امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری کند. ازاین‌رو، باید سیاست‌های جایگزین برای جبران کاستی عدم دسترسی به ذخایر ارزی، مدنظر قرار گیرد. در این راستا، کنترل حجم نقدینگی از طریق تشدید نظارت بر اضافه­برداشت بانک‌ها، طراحی روش‌های تأمین مالی بخش تولید بدون اتکابه صندوق توسعه ملی و کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دولت پیشنهاد می‌شود.