زنجیره تأمین (عرضه) کالاهای اساسی بخش کشاورزی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ، ﻣﺸﻬﺪ، اﻳﺮان

چکیده

دستیابی به امنیت غذایی یکی از الزامات اساسی جوامع محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت رشد و توسعة بخش کشاورزی در دستیابی به امنیت غذایی، اتخاذ و اجرای سیاست‌ها و اقداماتی که منجر به افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی گردد، بسیار حائز اهمیت است. ایجاد زنجیرة تأمین محصولات اساسی کشاورزی با توجه در بر گرفتن طیف گسترده‌ای از زیربخش‌های کشاورزی از تأمین نهادة مورد نیاز تولید تا دسترسی مصرف‌کنندة نهایی به کالا، منجر به افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و همچنین صنایع پیشین و پسین مرتبط با آن می‌گردد. از‌این‌رو با در نظر گرفتن اهمیت ایجاد زنجیرة تأمین بهینه برای محصولات کشاورزی مختلف، در این مطالعه به بررسی وضعیت زنجیرة تأمین محصولات کشاورزی در کشور پرداخته شده است. با توجه به این‌که نبود سیاست‌گذاری‌های مناسب در خصوص مدیریت زنجیرة تأمین محصولات کشاورزی می‌تواند منجر به ناکارامدی زنجیرة عرضه محصولات کشاورزی در مراحل مختلف از‌جمله تأمین نهاده‌ها، تولید و توزیع و بازاررسانی محصولات گردد، پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های مرتبط در راستای بهبود زیرساخت‌هایی که منجر به افزایش کارایی برخی زیرسیستم‌های لجستیکی همچون حمل، انبارداری، سیستم‌های ارتباطی و اطلاعاتی و غیره می‌گردد، صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

بهزاد نسب، جانعلی (1396)، ارزشیابی عملکرد صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی در دوره زمانی برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (94-1384)، مؤسسة پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی‌.
علی‌آبادی، نجمه؛ نبی‌ئیان، صدیقه و‌ مهرابی بشرآبادی حسین (1398)، انتخاب کانال‌های بازاریابی شیرخام در زنجیرة تأمین لبنیات شهرستان کرمان‌: روش لاجیت چندگانه،‌ اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 27، شماره 108.
هاشمی نژاد، آذر؛ ‌غنیان، منصور؛‌ عبدشاهی،‌ عباس و خسروی‌پور، بهمن (1399)، تدوین چارچوبی برای مدیریت ریسک زنجیرتأمین نان در راستای سیاست‌های کلی کشاورزی، فصلنامه‌ سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره‌ 8، شماره 3.
خالدی، محمد و عسکری، ندا (1395)، شناسایی و اولویت‌بندی مسائل زنجیره تأمین صنعت شیر ایران با تأکید بر لجستیک، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره 10.
زارعی، مجید؛ مطیعی، ناصر و کلانتری، خلیل (1398)، شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های بازدارندة توسعه زنجیره تأمین محصول سیب‌زمینی در استان همدان از دیدگاه تولیدکنندگان، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 27، شماره 107.
خسروی‌پور، بهمن و شعیبی، عبدالحسین (1399)، مدیریت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، مفهوم و راهبردها، دوماهنامه علمی ـ تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، سال پنجم، شماره 5.
وب‌سایت مرکز آمار ایران. www.amar.org.ir
Food and Agricultural Organization report, production economics unit. March 2008.
Practical, G. (2008), An Introduction to the Basic Concepts of Food Security.
Supply Chain management in Indian agriculture, Himanshu Arora. Civils daily, (2017), Available at: Supply Chain Management in Indian Agriculture – Civilsdaily