زمین‌خواری تصرف زمین‌های دولتی؛ تأثیر و نقش ادارات ثبت و اسناد، منابع طبیعی، شهرسازی و شهرداری‌ها بر تصرف اراضی دولتی و زمین‌خواری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

پدیده زمین‌خواری که سلامت اقتصاد و محیط‌زیست کشور را تهدید می‌کند، دارای منشأهای مختلف حقوقی، سیاسی و اقتصادی است. ‌باتوجه به این‌که این مسئله هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد (نظیر افزایش قیمت مسکن و هدر‌رفت سرمایه‌ها) تحمیل می‌کند و مبارزه با آن با موانعی همراه است، بنابراین نقش برخی نهادها و سازمان‌ها نظیر شهرداری‌ها، شوراها و سازمان منابع طبیعی و غیره در حل این مسئله پررنگ‌تر است. ازاین‌رو راهکارهایی نظیر اجرای طرح حدنگار (کاداستر) و ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات جامع و به‌روز، ایجاد دادسراها و کمیسیون‌های قضائی مختص زمین‌خواری‌، امتناع از ارائه خدمات دولتی نظیر برق، گاز و سیستم آبرسانی به اراضی و ساختمان‌های غیرمجاز و لغو اعتبار اسناد عادی (قولنامه‌ها) در مراکز قضائی برای رفع این معضل پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

امینی آذر، مهدی و حاجی ده‌آبادی، محمدعلی (1397)، بررسی جرم‌شناختی پدیده زمین‌خواری از علت‌شناسی تا پیشگیری، در مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی توانمند‌سازی جامعه در حوزه علوم‌انسانی و مطالعات مدیریت، تهران.
حبیبی درگاه، حسین (1399)، مفهوم کاداستر کارکرد و آثار آن، فصلنامه علمی پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال 2، شماره 3، صص 229-253.
حسین‌پور، جعفر و اباذری، عیسی (1397)، تأثیر چالش‌های مأموریتی یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در مبارزه با زمین‌خواری (مطالعه موردی: یگان حفاظت استان تهران)، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، شماره 13، دوره 2، صص 215-234.
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1386)، زمین، تعاریف، قوانین، سیاست‌ها، آسیب‌شناسی زمین‌خواری و قیمت‌ها، شماره مسلسل 8471.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1388)، سیاست‌های زمین‌شهری، بایدها و نبایدها، شماره مسلسل 9712.
میرمحمدصادقی، حسین و رجبعلی، اسلام (1396)، تحلیل جرم زمین‌خواری از منظر حقوق کیفری ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره 97، صص 53-77.