تغییر و تحولات بازار جهانی نفت پس از شیوع کرونا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

داﻧﺸﺠﻮى دﮐﺘﺮى آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ، داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ، داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻮاﻧﮑﻰ، ﺳﻤﻨﺎن، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

چکیده

هم‌اکنون تقاضای جهانی نفت پس از پشت سر گذاشتن شوک شدید همه‌گیری کرونا ترمیم شده و به روند بلندمدت خود بازگشته است. احتمال شیوع سویه‌های جدید این همه‌گیری، بازار نفت را با تهدید مواجه می‌سازد، اما به نظر می‌رسد بازار نفت تا حد زیادی به همزیستی با کرونا عادت کرده است. در ترسیم چشم‌انداز آتی بازار جهانی نفت،‌ 1) تولید نفت شیل در آمریکا، 2) ظرفیت رشد تولید و صادرات نفت خام عراق، 3) سیاست‌گذاری کشورها در راستای تأمین الزامات پدیده‌ گذار انرژی، 4) بازگشت ونزوئلا به بازار نفت با تکیه بر رشد تولید نفت سنگین در بلندمدت و 5) احتمال بازگشت تولید و صادرات نفت ایران به بازار ازجمله مهم‌ترین نیروهای محرک و بازی‌گردان چشم‌انداز آتی بازار جهانی نفت به شمار می‌روند. دراین‌بین، نبود قطعیت‌ درباره امکان رفع تحریم‌های نفتی و زمان آن نسبت به دیگر عوامل فوق بیشتر است. در راستای ارتقای امنیت انرژی و امنیت اقتصادی کشورمان، راهبردهای 1) حفظ مهم‌ترین مشتری نفتی کشور (چین) در هر دو سناریوی رفع و عدم رفع تحریم‌ها، 2) کاربست دیپلماسی فعال انرژی برای بازیابی بازارهای هدف با رفع احتمالی تحریم‌های نفتی، 3) وابسته نکردن فعالیت‌های اقتصادی به حصول توافق به ‌دلیل هزینه‌های فراوان معلق نگهداشتن اقتصاد و 4) جهت‌دهی به سیاست‌های اقتصادی در راستای متنوع‌سازی بیشتر اقتصاد و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت، پیشنهاد می‌شود.

- بلومبرگ، 2021 و 2022
- Rystad Energy (2021). https://www.rystadenergy.com/.