نگاهی بر ابعاد و دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی در کشور ترکیه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮای اﻗﺘﺼﺎد، دانشکده اقتصاد، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان

چکیده

رشد و توسعه‌ اقتصادی در ترکیه، در سال‌های بعد از به قدرت رسیدن دولت اردوغان، مرهون بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی فعال این کشور بوده است. مهم‌ترین وجه دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سه اقدام مهم یعنی 1ـ به‌کارگیری دیپلماسی منطقه‌ای بر مبنای عمق استراتژیک و رسیدن به مشکل صفر با همسایگان، 2ـ بهره‌گیری از نخبگان اقتصادی و تاجران در سفرهای مقامات در راستای استفاده از تخصص و راهنمایی‌‌ها و 3ـ عضویت در سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و سیاسی و تلاش برای تشکیل سازمان‌های جدید منطقه‌ای و بین‌المللی خلاصه می‌شود. همچنین، از مهم‌ترین ملاحظات ناظر بر نقاط قوت دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی ترکیه برای بهره‌مندی سیاست‌مداران و تصمیم‌گیران حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور، به موارد زیر اشاره می‌شود:
ـ ایجاد تناسب در مدیریت دیپلماسی اقتصادی با استانداردهای جهانی.
ـ هماهنگی و انسجام بین نهادهای تصمیم‌گیر.
ـ استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص بومی در شبکه تجاری.
ـ شفاف‌سازی دستگاه دیپلماسی در مذاکره با طرف‌های تجاری.
ـ ایجاد و تقویت شبکه تجاری (توزیع و پشتیبانی) و بازاریابی محصولات ایرانی.
ـ استفاده از مؤلفه‌های فرهنگی در سیاست خارجی.
ـ  حضور مؤثر‌تر در نمایشگاه‌های بین‌المللی اکسپو و تقویت برند‌سازی ملی.

کلیدواژه‌ها

 جمعی از اندشمندان، دیپلماسی عمومی ترکیه، ترجمه علیرضا دانش‌نیا، مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی، 1399.
 Batuhan Kurtaran,(2020), in Partial Fulfillment  of the Requirements for the Degree of  Master of Science in the Department of International Relations, august 2020.
 Foreign Direct Investment (FDI) Strategy of Turkey (2021-2023), Presidency of the Republic of Turkey Investment Office
 Cull, N.J. (2009b),Public Diplomacy: lessons from the past. Los Angeles:Figueroa Press.
 Gyorgy Szondi,(2008), Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and Differences, Discussion Papers in Diplomacy, Netherlands Institute of International Relations Clingendeal.
 Turkan Dogan,(2012), A Long-Term Study of the Counseling Needs of Turkish University Students, Journal of Counseling and Development, 25 January.