ضعف در ساختار و پراکندگی استقرار کارخانجات صنعت فولاد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ،ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

چکیده

با توجه به اهمیت صنعت فولاد در روند توسعه‌یافتگی کشورها و همچنین قدرت اشتغال‌زایی این صنعت در کشور، توسعه آن یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مهم اسناد بالادستی در روند روبه‌رشد کشور است. ازاین‌رو اهمیت چگونگی ساختار و نحوه احداث و پراکندگی جغرافیایی واحدهای مرتبط با حوزه فولاد دارای اهمیتی دوچندان است. این در حالی است که با دقت در نحوه استقرار واحدهای فولادی موجود، مشاهده می‌شود که احداث آن‌‌ها از نظر جغرافیایی از قانون مشخصی پیروی نکرده است و اغلب بر پایه دید منطقه‌ای ایجاد شده‌اند؛ تا جایی که پراکندگی واحدهای فولادسازی و دوری و نزدیکی آن‌ها به محل تأمین مواد اولیه، چالشی اساسی در این صنعت به شمار می‌آید. همچنین، یکی دیگر از عوامل بسیار پراهمیت در احداث و توسعه واحدهای فولادی در کشور، انطباق این واحدها با مقررات محیط‌زیستی و صیانت از آن است که متأسفانه رعایت آن در واحدهای موجود کمتر به چشم می‌خورد. به‌عبارت‌دیگر، واحدهای فولادسازی موجود بر اساس نقشه آمایش سرزمینی در کشور ایجاد نشده‌اند. ازاین‌رو برای تحقق رفع هرچه بهتر مشکلات ناشی از ضعف ساختار و پراکندگی در استقرار کارخانجات صنعت فولاد، برخی راهکارها از‌جمله ممانعت از رویکرد منطقه‌ای در احداث واحدهای فولادی، اولویت محدودیت‌های زیست‌محیطی و منابع طبیعی، توسعه تجارت خارجی در بخش صنعت فولاد، تکمیل زنجیره تولید محصولات فولادی، تهیه نقشه آمایش زنجیره تولید فولاد در کشور، حمایت از خلق ارزش‌افزوده در تولید محصولات فولادی به‌جای خام فروشی و... پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

ـ رحیم‌دوست، الهه (1400). «سیاست‌های مداخله‌ای دولت در صنعت فولاد کشور»، ماهنامه امنیت اقتصادی تدبیر اقتصاد. مرداد.
ـ متوسلی، محمود و علی زاهدطلبان (1376). «تحلیلی بر تولید و مصرف فولاد و توسعه اقتصادی»، مجله تحقیقات اقتصادی. شماره 50، بهار و تابستان.
ـ مطالعات طرح جامع فولاد کشور (پایش 1399)، صص 120، 121 و 124.