چالش‌ها و فرصت‌های توسعه سیستم حمل‌ونقل کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

پژوهشگر گروه فساد و رتبه‌بندی اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

الگوی توسعه حملونقل در ایران عمدتاً متکی بر توسعه حملونقل جادهای است، اما به نظر میرسد که ادامه الگوی فعلی در آینده نزدیک با چالش روبه‌رو شود. چالش‌های اصلی پیش‌ روی توسعه سیستم حمل‌ونقل کشور را می‌توان به 4 دسته 1) چالش‌های زیرساختی و ساختاری، 2) چالش‌های تأمین مالی (داخلی و خارجی)، 3) چالش‌های سیاست‌گذاری و محیط قانون‌گذاری و نظارت و 4) چالش‌های ناشی از تحولات منطقه‌ای دسته‌بندی کرد که این مطالعه به تبیین آن‌ها می‌پردازد. توسعه پایدار و متوازن در بخش حمل‌ونقل و همچنین، دستیابی به ابزار پویای پشتیبان تصمیم‌گیری مستلزم وجود طرح جامع به‌عنوان نقشه‌راه است. بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دولت موظف به تصویب «طرح جامع حمل‌ونقل کشور» شده، اما تاکنون این طرح به مرحله تصویب و اجرا نرسیده است. در این راستا راهکارهای: تدوین و اجرایی کردن سند جامع حمل‌و‌نقل به‌عنوان مهم‌ترین سند بالادستی در بخش حمل‌ونقل، استقرار مدیریت یکپارچه حمل‌ونقل بین نهادهای دولتی برای افزایش هماهنگی و چابکی در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌ها، اصلاح الگوی تأمین مالی حمل‌ونقل مبتنی بر کاهش اتکا به بودجه عمومی، برنامه‌ریزی برای افزایش حداکثری سهم حمل ریلی بار، هوشمند‌سازی حمل‌ونقل با استفاده از فناوری‌های نوین و یکپارچه‌سازی سامانه‌های حمل‌ونقل همگانی درون‌شهری و برون‌شهری پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

  • سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    • UIC, The Worldwide Railway Organization 2020
    • World Bank, 2021.