پیامدهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی اجرای مسیر زنگه‌زور بر امنیت اقتصادی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

اجرایی شدن مسیر زنگه‌زور نقطه عطفی در تحولات ژئوپلیتیکی منطقه اوراسیا به شمار می‌آید و بر ترتیبات و معادلات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این منطقه اثرگذار است. کاهش اهرم فشار و قدرت چانه‌زنی ایران نسبت به ترکیه و جمهوری آذربایجان، ایجاد پیوستگی جغرافیایی بین کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک‌زبان، افزایش حضور ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی روسیه در قفقاز جنوبی، تعدیل نقش منفی‌ساز ترکمنستان در روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی و  احیای مسیر سنتی تبریز‌ـ‌جلفا‌ـ‌نخجوان از پیامدهای اجرایی شدن مسیر زنگه‌زور به شمار می‌آیند. برای تقویت امنیت اقتصادی ایران پیشنهاد می‌شود راهکارهای راهبردی مانند پیگیری گزینه عضو ناظر در سازمان کشورهای ترک‌زبان در رویکرد اوراسیایی سیاست خارجی، تثبیت مسیر جایگزین زنگه‌زور و ایجاد کارگروه سه‌جانبه با ترکیه و جمهوری آذربایجان برای هماهنگی سیاست‌ها و اقناع دو کشور، نهایی کردن مسیر رشت‌ـ‌آستارا برای خنثی‌سازی انگیزه‌های حمایتی روسیه و مشروط کردن اجرای مسیر زنگه‌زور در دستور کار دستگاه سیاست خارجی کشور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

  • سلیمانی، افشار (1401)، "فرصت‌ها و تهدیدهای تغییرات ژئوپولیتیکی قفقاز جنوبی برای ایران"، دسترسی دردیپلماسی ایرانی.
  • Huseynov, Vasif (2022),”Zangazur corridor is the cornerstone of the post-war regional cooperation projects in the south Caucasus”, Available at: https://valdaiclub.com/a/highlights/zangazur-corridor-is-the-cornerstone-of-the-post/