آسیب‌شناسی مدل حکمرانی مناطق آزاد کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

آسیب‌شناسی چالش‌های حکمرانی در مناطق آزاد گواه است که مشخص نبودن جایگاه الگوی اداره و مدیریت مناطق آزاد در اقتصاد کشور و نبود شفافیت در اهداف نهایی این مناطق و نیز متناسب نبودن برخی از قوانین و مقررات با فضای حاکم بر مناطق آزاد از عمده تعارض‌ها‌ و ناکارآمدی‌ها در این مناطق است که با اصلاح چالش‌های مطرح‌شده می‌‌توان به تحقق اهداف تعیین‌شده برای مناطق آزاد امیدوار بود. بازنگری قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیازمند این است که با آسیب‌شناسی دقیق از مناطق موجود، نقاط ضعف این مناطق شناسایی شود و سپس الگوی مدیریتی جدید تدوین و متناسب با آن نیز قوانین و مقررات حاکم بر این مناطق اصلاح شود. در غیر این صورت قوانین موجود مناطق آزاد به هدررفت منابع منجر می‌شود و دستاوری برای این مناطق نخواهد داشت. برای بهبود عملکرد این مناطق، بازنگری در ساختار دبیرخانه مناطق آزاد، بازنگری در نحوه تأمین مالی این مناطق، هدفمند کردن معافیت‌های مالیات، تمرکز بر هدف‌گذاری تخصصی در مناطق آزاد، تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌صورت هدفمند و انتصاب شایسته مدیران فارغ از معیارهای سیاسی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

ـ کریمی، فردین (1400). بررسی جایگاه مناطق ویژه و آزاد در توسعه تجارت خارجی و همکاری‌های اقتصادی، اندیشکده اقتصاد مقاومتی.
ـ کریمی، فردین (1401). بررسی منابع و روش  کسب درآمد سازمان مناطق آزاد در ایران، اندیشکده اقتصاد مقاومتی.
 ـ مدرسه حکمرانی شهید بهشتی (1398). گزارش سیاستی نظام حکمرانی در مناطق آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی.
- مصاحبه با متخصصان و مسئولان عالی‌رتبه در حوزه مناطق آزاد.
ـ معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس (1395). فراتحلیل مطالعات مناطق آزاد، شماره مسلسل: 15068.