دوره و شماره: دوره 8، شماره 11 - شماره پیاپی 82، بهمن 1399، صفحه 1-90 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه

سرسخن

سرسخن

صفحه 2-3


علمی - پژوهشی (راهبرد)

چالش‌ها و فرصت‌های روابط ایران و روسیه

صفحه 4-14

محمد جعفری


ضرورت و راهکارهای افزایش درآمد ملی (با نگاه به تجربه کره جنوبی)

صفحه 15-26

میلاد میر


علمی - پژوهشی (هشدار)

عملکرد مناطق آزاد کشور و تبیین موارد ضعف و قوت آنها

صفحه 27-42

سعیده احمدی


آسیب‌پذیری‌های ترانزیت و حمل‌ونقل پایانه‌های مرزی ایران - ترکیه

صفحه 43-60

زهرا مشفق


علمی - پژوهشی (تحلیل)

شناسایی مشکلات و آسیب‌های مبارزه با پول‌شویی

صفحه 61-70

عاطفه غلامی


نقش متغیرهای رفتاری در سوء‌مدیریت و ناکارآمدی مدیران دولتی

صفحه 71-78

عاطفه غلامی


بررسی چشم‌انداز کسری بودجه

صفحه 79-89

میلاد میر