دوره و شماره: دوره 8، شماره 10 - شماره پیاپی 81، دی 1399، صفحه 1-100 

سرسخن

سرسخن

صفحه 2-3


علمی - پژوهشی (راهبرد)

راهبردهای ارتقای امنیت اقتصادی بر پایه همکاری ایران و پاکستان

صفحه 4-14

محمد جعفری


راهبردهای متنوع‌سازی سبد انرژی کشور از طریق توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

صفحه 15-24

یونس خداپرست پیرسرایی


علمی - پژوهشی (هشدار)

تأثیرات بی‌ثباتی نرخ ارز بر بخش تولید

صفحه 25-38

الهه رحیم‌دوست


نشانه‌های جنگ اقتصادی در حوزه ارزی و تسویه تجاری

صفحه 39-50

مرجانه بشخور


علمی - پژوهشی (تحلیل)

اگروتروریسم و اخلال ایمنی غذا در ایران

صفحه 51-62

نسیبه زارعی


بررسی واگذاری سهام دولتی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل مبادله (ETF)

صفحه 63-78

مرجانه بشخور


تحلیلی بر اهمیت خط لوله گوره – جاسک در ارتقای امنیت انرژی کشور

صفحه 79-84

یونس خداپرست پیرسرایی