دوره و شماره: دوره 8، شماره 8 - شماره پیاپی 79، آبان 1399، صفحه 1-76 

سرسخن

سرسخن

صفحه 2-3


علمی - پژوهشی (راهبرد)

راهبردهای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی

صفحه 4-10

میلاد میر


راهبردهای رفتاری ایران با عراق و ترکیه در مناسبات اقتصادی پس از کرونا

صفحه 11-20

گروه اقتصاد ایران


علمی - پژوهشی (هشدار)

فشارهای هزینه‌ای فساد اقتصادی بر کشور

صفحه 21-30

عاطفه غلامی


کاستی های به‌کارگیری ظرفیت‌های تولید نهاده‌های طیور در کشور

صفحه 31-44

نسیبه زارعی


علمی - پژوهشی (تحلیل)

بررسی و تحلیل شدت انرژی در صنایع مختلف کشور با تأکید بر زیربخش‌های صنعت

صفحه 45-60

گروه اقتصاد انرژی و منابع


چشم‌انداز اقتصادی جهان در دوره پس از کرونا از نگاه صندوق بین‌المللی پول

صفحه 61-70

گروه اقتصاد بین‌الملل


آثار شکنندگی عدم دسترسی به منابع ارزی توسط بانک مرکزی

صادق رضایی برگشادی