دوره و شماره: دوره 9، شماره 1.2 - شماره پیاپی 84، اردیبهشت 1400، صفحه 2-114 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه و فهرست

صفحه 1-1


سرسخن

سرسخن

صفحه 2-3


علمی - پژوهشی (راهبرد)

راهبردهای رفع مشکلات و موانع انعقاد قرارداد و پیشرفت پروژه‌های عمرانی

صفحه 4-12

میلاد میر


راهکارهای توسعه امنیت سرمایه‌گذاری در استان تهران

صفحه 13-22

میلاد میر


علمی - پژوهشی (هشدار)

تبعات تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تبیین نقش مدیریت واحد در کشور

صفحه 23-30

عاطفه غلامی


بسترها، مشوق‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری فرار مالیاتی

صفحه 31-48

یاسر سلیمانی


تضاد منافع عامل اصلی مشکلات و چالش‌های اقتصادی دولت و بخش‌های حاکمیتی

صفحه 49-62

سعیده احمدی


علمی - پژوهشی (تحلیل)

آینده دیپلماسی تجاری ایران با پیروزی جو بایدن

صفحه 63-78

زهرا مشفق


علمی - پژوهشی (هشدار)

روش‌های نوین پول‌شویی با رویکرد تبادلات مالی در فضای سایبری

صفحه 79-88

مرجانه بشخور


علمی - پژوهشی (تحلیل)

بررسی تحولات آتی بازار جهانی گاز با تأکید بر بازار ال‌ان‌جی DOR: 20.1001.1.17354188.1400.9.1.9.1

صفحه 89-106

محمدحسین احدی


زمینه‌های نارضایتی و اغتشاشات در جامعه از نگاه اقتصادی

صفحه 107-124

عاطفه غلامی