دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 86، خرداد 1400، صفحه 2-93 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه و فهرست

صفحه 1-1


سرسخن

سرسخن

صفحه 2-3


علمی - پژوهشی (راهبرد)

راهبردهای تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم

صفحه 4-16

نسیبه زارعی


راهکارهای افزایش ضریب نفوذ مالیاتی در کشور

صفحه 17-24

میلاد میر


علمی - پژوهشی (هشدار)

تبیین برخی ناکارآمدی‌ها و فساد در بخش کشاورزی

صفحه 25-36

عاطفه غلامی


فقر خانوارهای شهری و روستایی بر اساس دسترسی به کالاهای اساسی

صفحه 37-50

نسیبه زارعی


علمی - پژوهشی (تحلیل)

بررسی مشکلات چرخه ترانزیت کالا از مبدأ به مقصد در کشور

صفحه 51-58

میلاد میر


تحلیل جایگاه ایران در مناسبات اقتصادی آسیای میانه و قفقاز جنوبی (با تاکید بر کریدورهای ترانزیتی)

صفحه 59-74

زهرا مشفق


تحلیلی بر مناسبات اقتصادی ایران و هند: فرصت‌ها و چالش‌ها

صفحه 75-93

زهرا مشفق