دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 87، تیر 1400، صفحه 1-72 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه و فهرست

سرسخن

سرسخن

صفحه 2-3


علمی - پژوهشی (راهبرد)

راهبردهای صادراتی و شرکای تجاری هدف محصولات پتروشیمی ایران

صفحه 4-12

یونس خداپرست پیرسرایی


راهکارهای حمایت از فعالان اقتصادی

صفحه 13-20

میلاد میر


علمی - پژوهشی (هشدار)

سیاست‌های مداخله‌ای دولت در صنعت فولاد کشور

صفحه 21-34

الهه رحیم‌دوست


شرکت‌های کاغذی و ملاحظات امنیت اقتصادی آن

صفحه 35-44

یاسر سلیمانی


علمی - پژوهشی (تحلیل)

وضعیت سرمایه‌گذاری و استفاده از انرژی‌های نو در کشور

صفحه 45-52

معصومه سادات سجادی


علمی - پژوهشی (راهبرد)

وضعیت فعلی و چشم‌انداز انرژی رژیم اشغالگر قدس با رویکرد امنیت انرژی

صفحه 53-64

محمد جعفری


علمی - پژوهشی (تحلیل)

ملاحظات امنیت اقتصادی معوقات و فرار مالیاتی

صفحه 65-72

عاطفه غلامی