دوره و شماره: دوره 9، شماره 6 - شماره پیاپی 89، شهریور 1400، صفحه 1-66 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه و فهرست

سرسخن

سرسخن

علمی - پژوهشی (راهبرد)

راهبردهای مقابله با آثار تحریم‌ها بر صنعت فولاد

صفحه 4-20

سعیده احمدی


راهبردهای استفاده از فرصت‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از فلزات و مواد معدنی کلیدی

صفحه 21-30

یاسر سلیمانی


علمی - پژوهشی (هشدار)

شکاف طبقاتی و وضعیت فقر و نابرابری

صفحه 31-38

میلاد میر


معافیت‌های مالیاتی مانعی برای درآمدهای مالیاتی

صفحه 39-46

الهه رحیم‌دوست


علمی - پژوهشی (تحلیل)

آسیب‌شناسی وضعیت شهرک‌های صنعتی استان تهران

صفحه 47-52

عاطفه غلامی


تحلیل ابعاد مخاطرات زیست‌محیطی کشور بر پایه شاخص عملکرد زیست‌محیطی

صفحه 53-60

نسیبه زارعی


فرصت‌های اقتصادی ایران در جام‌جهانی 2022 قطر

صفحه 61-66

زهرا مشفق