دوره و شماره: دوره 9، شماره 7 - شماره پیاپی 90، مهر 1400، صفحه 1-97 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه و فهرست

سرسخن

سرسخن

علمی - پژوهشی (راهبرد)

راهبردهای ارتقای عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی

صفحه 4-22

فرزانه نوبری


راهبردهای استقلال بانک مرکزی بر پایه طرح قانون بانک مرکزی

صفحه 23-32

مرجانه بشخور


علمی - پژوهشی (هشدار)

ضعف ساختار و چارچوب بودجه

صفحه 33-44

میلاد میر


موانع و مشکلات خصوصی‌سازی در صنعت فولاد

صفحه 45-58

سعیده احمدی


علمی - پژوهشی (تحلیل)

بی‌ثباتی نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودرو

صفحه 59-74

عاطفه غلامی


تحلیل عدم تمکین و پذیرش پرداخت مالیات از سوی مردم

صفحه 75-84

علی باریکانی


تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر صنعت فولاد کشور

صفحه 85-96

الهه رحیم‌دوست