دوره و شماره: دوره 9، شماره 10 - شماره پیاپی 93، دی 1400، صفحه 1-94 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه و فهرست

صفحه 1-1


سرسخن

سرسخن

صفحه 2-3


علمی - پژوهشی (راهبرد)

زنجیره تأمین (عرضه) کالاهای اساسی بخش کشاورزی

صفحه 4-20

شیرین ظریف مرادیان


استراژی‌های توسعه صنعت کشتی‌سازی ایران براساس تجربه ترکیه

صفحه 21-36

معصومه سادات سجادی


علمی - پژوهشی (هشدار)

زمین‌خواری تصرف زمین‌های دولتی؛ تأثیر و نقش ادارات ثبت و اسناد، منابع طبیعی، شهرسازی و شهرداری‌ها بر تصرف اراضی دولتی و زمین‌خواری

صفحه 37-50

رها حمزه‌لوییان


تخصیص ارز در دوره تحریم‌ها

صفحه 51-68

مرجانه بشخور


علمی - پژوهشی (تحلیل)

نقش جریان‌ها و احزاب در شکل‌گیری فساد

صفحه 69-82

عاطفه غلامی


مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز و آثار آن‌ها بر امنیت اقتصادی

صفحه 83-94

میلاد میر