دوره و شماره: دوره 10، شماره 1.2 - شماره پیاپی 96، اردیبهشت 1401، صفحه 1-139 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه و فهرست

صفحه 1-1


سرسخن

سرسخن

صفحه 2-3


مطالب عمومی

راهبرد اقتصاد دانش بنیان الزامات / راهکارها

صفحه 4-8


علمی - پژوهشی (راهبرد)

راهبردهای ارتقا جایگاه علمی و پژوهشی ایران در اقتصاد دانش‌بنیان

صفحه 9-20

معصومه سادات سجادی


راهبردهای ارتقای فناوری در راستای اقتصاد دانش‌بنیان

صفحه 21-32

سعیده احمدی


راهبردهای مؤثر و تعیین‌کننده در کشت فراسرزمینی دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی

صفحه 33-48

میلاد امینی‌زاده


راهبردهای بهره‌گیری از جایگاه دریا در اقتصاد کشور در راستای منویات مقام معظم رهبری

صفحه 49-62

مصطفی سمیعی‌نسب


علمی - پژوهشی (هشدار)

امنیت آب و امنیت غذا در کشور

صفحه 63-74

محمد نعمتی


وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت

صفحه 75-86

مرجانه بشخور


آسیب‌های ناشی از ردیف‌های متفرقه بودجه سالانه

صفحه 87-98

علی باریکانی


علمی - پژوهشی (تحلیل)

تبیین وضعیت صندوق‌های بازنشستگی

صفحه 99-110

عاطفه غلامی


آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه آب در بخش کشاورزی

صفحه 111-122

نسیبه زارعی


کاستی‌های نظام مالیاتی در تأمین منابع درآمدی بودجه

صفحه 123-139

فرزانه نوبری