دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 98، خرداد 1401، صفحه 2-89 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه و فهرست

صفحه 1-1


سرسخن

سرسخن

صفحه 2-3


علمی - پژوهشی (راهبرد)

راهبردهای حمایت از تولید داخلی تجهیزات و قطعات کلیدی در صنعت نفت و گاز

صفحه 4-10

الهه رحیم‌دوست


راهبردهای مدیریت مصرف گاز در صنایع عمده با تأکید بر صنایع فولاد و آهن کشور

صفحه 11-18

محمدحسین احدی


علمی - پژوهشی (هشدار)

نبود نگاه سیستمی در تنظیم بودجه در سطح کلان

صفحه 19-26

فرزانه نوبری


تضعیف جایگاه ایران در کریدورهای بین‌المللی

صفحه 27-48

زهرا مشفق


علمی - پژوهشی (تحلیل)

تحلیلی بر نظام بهرهبرداری کشاورزی در ایران

صفحه 49-64

نسیبه زارعی


ملاحظات امنیت انرژی پیرامون اجلاس جهانی محیط‌زیستی گلاسکو

صفحه 65-74

یاسر سلیمانی


آسیب‌شناسی واردات محصولات اساسی کشاورزی مشابه تولید داخل با تبیین شاخص‌های مؤثر بر تصمیم‌گیری

صفحه 75-89

شیرین ظریف مرادیان