دوره و شماره: دوره 10، شماره 6 - شماره پیاپی 101، شهریور 1401، صفحه 2-86 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه و فهرست

صفحه 1-1


سخن سردبیر

سرسخن

صفحه 2-3


علمی - پژوهشی (راهبرد)

چالش‌های اجرای قوانین و مقررات در کشور از منظر امنیت اقتصادی

صفحه 4-18

سعیده خالقی


تحلیلی بر ابعاد کاهش تلفات در تولید، توزیع و مصرف برق کشور

صفحه 19-28

یونس خداپرست پیرسرایی


علمی - پژوهشی (هشدار)

تحلیلی بر نوسان قیمت جهانی محصولات گندم، جو، ذرت و سویا (پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین)

صفحه 29-42

نسیبه زارعی


عدم تأمین مواد اولیه کارخانه‌های فولاد

صفحه 43-52

الهه رحیم‌دوست


علمی - پژوهشی (تحلیل)

ارزیابی سهام عدالت از منظر تحقق برخی از اهداف

صفحه 53-70

مرجانه بشخور


بررسی چالش‌های تعاونی‌های سهام عدالت (مطالعه موردی استان تهران)

صفحه 71-86

مریم ابراهیمی