دوره و شماره: دوره 10، شماره 7.8 - شماره پیاپی 102، مهر 1401، صفحه 4-161 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه و فهرست

صفحه 1-1


سرسخن

سرسخن

صفحه 2-3


علمی - پژوهشی (راهبرد)

مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه؛ فرصت‌ها و موانع

صفحه 4-26

پوریا هاشمی موحد


فرصت‌های راهبردی در روابط اقتصادی ایران و قطر

صفحه 27-48

میلاد شهراضی


تحلیل مقایسه‌ای وضعیت کشورمان در جمع‌آوری گازهای همراه (گاز مشعل)

صفحه 49-58

یونس خداپرست پیرسرایی


علمی - پژوهشی (هشدار)

آسیب‌شناسی سیاست‌های بخش مسکن

صفحه 59-74

الهه رحیم‌دوست


کاهش سودآوری صنعت متانول ایران؛ علل، عوامل و پیامدهای امنیت انرژی آن

صفحه 75-86

یونس خداپرست پیرسرایی


اهمیت آب و راندمان مصرف آن

صفحه 87-98

نسیبه زارعی


علمی - پژوهشی (تحلیل)

نگاهی بر آثار تورمی حذف ارز ترجیحی

صفحه 99-110

مرجانه بشخور


تحلیل مقایسه‌ای بر شاخص کیفیت زندگی 2022 و دلالت‌های امنیت اقتصادی آن

صفحه 111-132

کوثر محمدی هنجروئی؛ ابراهیم رضایی‌راد


تحلیل شاخص‎های صنعت بیمه

صفحه 133-144

مرجانه بشخور


بررسی ابعاد امنیتی- اقتصادی آب‌های مرزی مشترک بین ایران، عراق و‌ ترکیه (حوضه آبریز دجله و فرات)

صفحه 145-161

زهرا مشفق