دوره و شماره: دوره 10، شماره 10 - شماره پیاپی 105، بهمن 1401، صفحه 4-88 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه و فهرست

صفحه 1-1


سرسخن

سرسخن

صفحه 2-3


علمی - پژوهشی (راهبرد)

الزامات خصوصی‌سازی صنعت خودرو

صفحه 4-27

عاطفه غلامی


راهبردهای تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی برای ارتقای امنیت اقتصادی

صفحه 25-30

فاطمه تنها


راهبردهای دولت‌ها در مقابله با حبابی شدن قیمت دارایی‌ها

صفحه 29-40

سینا عاشوری


علمی - پژوهشی (هشدار)

پیامدهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی اجرای مسیر زنگه‌زور بر امنیت اقتصادی ایران

صفحه 41-48

زهرا مشفق


علمی - پژوهشی (تحلیل)

آسیب‌شناسی بازار بین‌بانکی با بررسی نرخ سود بازار بین‌بانکی و اجرای عملیات بازار باز

صفحه 49-62

مهران سام دلیری


تحلیلی بر گزارش بهره‌وری شرکت‌های دولتی

صفحه 63-88

محمدهادی قاسمی