دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 109، اردیبهشت 1402، صفحه 2-123 
شناسنامه و فهرست

صفحه 1-1


سرسخن

سرسخن

صفحه 2-3


علمی - پژوهشی (راهبرد)

راهبردهای ارتقای نقش سرمایه انسانی در تحقق رشد تولید

صفحه 4-20

معصومه سادات سجادی


راهبردهای توسعه بازار سرمایه براساس قانون بودجه سال 1402

صفحه 21-30

مرجانه بشخور


راهبردهای تنظیم بازار و ذخیره کالاهای اساسی

صفحه 31-44

نسیبه زارعی


علمی - پژوهشی (هشدار)

پیامدهای اقتصادی سالمندی جمعیت

صفحه 45-58

شیوا پروایی


تحلیلی از شاخص مدیران خرید از نگاه امنیت اقتصادی

صفحه 59-68

الهه رحیم‌دوست


علمی - پژوهشی (تحلیل)

تحلیلی بر آثار مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران

صفحه 69-88

مهتاب مرادزاده


علل پیدایش و نحوه مقابله با تورم مصرف کننده در ترکیه

صفحه 89-102

مهران سام دلیری


نگاهی به دیپلماسی اقتصادی کره‌جنوبی

صفحه 103-123

زهرا مشفق