برآوردی از دولت الکترونیک و الزام‌های حرکت در مسیر توسعه دولت‌ الکترونیک

نوع مقاله : پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

دولت الکترونیک به فرآیند استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای بهبود عملکرد دولت گفته می­شود. پیشرفت و ارتقای سطح دولت الکترونیک در قالب خدمات دولت به دولت، دولت به شهروندان، دولت به صاحبان کسب‌وکارها و دولت به کارمندان، فرصت­ها و منافعی را برای دولت و شهروندان فراهم می­کند. گزارش 2020 سازمان ملل نشان­دهنده بهبود بیشتر روند جهانی توسعه دولت الکترونیک و انتقال بسیاری از کشورها از سطوح پایین­تر EGDI به سطوح بالاتر آن است. براساس این گزارش، قاره آسیا میانگین ارزش EGDI خود را از 5770/0 در سال 2018 به 6373/0 در سال 2020 افزایش داده و به دومین قاره پیشرفته در توسعه دولت الکترونیک تبدیل شده است. براساس داده­های گزارش سازمان ملل، ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک از بین کشورهای عضو سازمان ملل رتبه 89 را به­دست آورده است. علاوه بر چالش­های سازمانی، اقتصادی، دموکراتیک و فناورانه که روند تحول دولت به دولت الکترونیک را در سطح دنیا با مشکل مواجه ساخته است، در ایران نبود یک متولی مشخص برای توسعه دولت الکترونیک، فقدان خدمات پشتیبانی دولت الکترونیک و فقدان یک شبکه الکترونیکی یکپارچه بین سازمان­ها و اداره­ها اصلی­ترین مشکل توسعه دولت الکترونیک است. توسعه دولت الکترونیک با تأثیرگذاری بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی، درآمدهای مالیاتی کشور و افزایش مشارکت فعال مردم،  امنیت اقتصادی را ارتقا می­دهد. معرفی متولی واحد برای توسعه و تحول دولت الکترونیک، ایجاد پنجره واحد، ارتقای زیرساخت­های ملی و محلی و  ارتقای زیرساخت­های مخابراتی برای رفع چالش­های توسعه دولت الکترونیک در ایران پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها

- آتشک، محمد و ماه زاده، پریسا، 1386، دولت الکترونیک در ایران: وضعیت موجود و چشم انداز، کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک تهران.
- سازمان فناوری اطلاعات ایران، 1398، گزارش وضعیت سرویس­ها و خدمات دولت الکترونیک در شش ماهه اول سال 1398، تهران.
- مرکز ملی فضای مجازی، 1398، توسعه دولت الکترونیک در ایران، تهران
- شفیع زاده، رضا، 1384، چالش­ها و راهکارهای فراروی دولت الکترونیک، نشریه مدیریت، شماره 99 و 100
- Un, 2020, E-Government survey 2020, Department of economic and social affairs.
https://www.un.org