اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 8
تعداد پذیرش 0
تعداد عدم پذیرش 1

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 192
تعداد مشاهده مقاله 4775
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان داوری 4 روز
متوسط زمان پذیرش روز
متوسط زمان عدم پذیرش 10 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 0 %