آینده دیپلماسی تجاری ایران با پیروزی جو بایدن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تغییر دولت آمریکا در سال 2021 و روی کار آمدن جو بایدن می‌تواند بر نحوه تعاملات ایران با کشورهای جهان اثرگذار باشد. با روی کار آمدن جو بایدن و با توجه به تجاربی که از دوره حضور او در دوران اوباما وجود دارد، اگرچه خوش‌بینی‌هایی در خصوص بهبود  مناسبات ایران با کشورهای جهان به‌وجود آمد، اما این تنها در یک‌دوره کوتاه‌مدت بوده و اینکه توقع معجزه و تحول جدی در روابط ایران با آمریکا و سایر کشورهای جهان وجود داشته باشد، از واقعیت دور و امید موهومی است. اگرچه انتظار نمی‌رود بایدن مانند ترامپ به ایران‌هراسی اقدام و در راستای شکاف بین ایران و همسایگان آن، به‌ویژه همسایگان عرب تلاش کند، اما بعید به نظر می‌رسد آمریکا بخواهد اعمال سیاست‌های تحریمی علیه ایران را متوقف کند. به‌منظور ارتقای دیپلماسی تجاری کشور و گسترش مناسبات و تعاملات تجاری و اقتصادی، توجه به ملاحظات زیر توصیه می‌شود: - جایگزینی شیوه‌های شبکه‌ای در مقابل شیوه‌های سنتی در دیپلماسی اقتصادی - طراحی سناریوهای مختلف در حوزه تجارت خارجی - نشست مشترک با سران دولت‌های اروپایی-  جلب موافقت کشورهای همسایه در انعقاد توافقنامه‌های دوجانبه یا چندجانبه - به‌کارگیری فعالانه‌تر رایزن‌های بازرگانی، توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

- https://trademap.org
- https:www.irica.ir
- https://ec.europa.eu