اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مصطفی سمیعی‌نسب
استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

علوم اقتصادی

  • samieeisu.ac.ir

سردبیر

محمدهادی زاهدی‌وفا
دانشیار، گروه اقتصاد سیاسی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه

محمدرسول آهنگران
استاد، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فقه و مبانی حقوق

علی محمد احمدوند
استاد، دانشگاه امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

مدیریت سیستم‌‌ها

محمود حکمت‌نیا
استاد، گروه فقه و حقوق، پژوهشکده نظام‌های اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران

فقه و حقوق

جلال دهقانی فیروزآبادی
استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علوم سیاسی

فرهاد رهبر
استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

علوم اقتصادی

سیدمحمدرضا سیدنورانی
استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علوم اقتصادی

مهدی صادقی شاهدانی
استاد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

علوم اقتصادی

ابراهیم متقی
استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

علوم سیاسی

محمدعلی متفکرآزاد
استاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت بازرگانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

محمود متوسلی
استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فرشاد مومنی
استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علوم اقتصادی

محمدهادی زاهدی‌وفا
دانشیار، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

علوم اقتصادی

ابوذر گوهری‌مقدم
دانشیار، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق علیه‌ السلام، تهران، ایران

روابط بین الملل

مصطفی سمیعی‌نسب
استادیار، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

علوم اقتصادی