اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 11
تعداد پذیرش 0
تعداد عدم پذیرش 8

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 244
تعداد مشاهده مقاله 8611
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان داوری 4 روز
متوسط زمان پذیرش روز
متوسط زمان عدم پذیرش 132 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 0 %