ملاحظات امنیت اقتصادی معوقات و فرار مالیاتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در بسیاری از کشورها تمرکز و تکیه دولت برای تأمین بودجه بر درآمدهای مالیاتی است، اما در کشورهایی که به‌طور عمده بودجه خود را از درآمدهای نفتی به‌دست می‌آورند، تمرکز بر درآمدهای مالیاتی و مدیریت نظام مالیات‌ستانی کمتر است. در ایران هم به‌دلیل وجود درآمدهای نفتی این مشکل وجود دارد و کنترل و مدیریت نظام مالیاتی بهینه نیست. بی‌توجهی به درآمدهای مالیاتی به‌عنوان منبع اصلی تأمین بودجه به عدم نظارت صحیح بر مالیات‌ستانی، وجود معافیت‌های گسترده مالیاتی، عدم شناخت مؤدیان مالیاتی و در یک جمله به ایجاد معوقات مالیاتی بسیار و گسترش فرار مالیاتی منجر شده است. همین موضوع تبعات بسیاری بر امنیت اقتصادی کشور داشته و دارد، از‌جمله: کاهش اشتغال و گسترش بیکاری، گسترش شکاف طبقاتی، کاهش رشد اقتصادی، ایجاد تنش‌های سیاسی ـ اجتماعی و در‌نهایت، تهدید و مخدوش ساختن امنیت اقتصادی کشور. بنابراین، راهکارهایی از‌جمله: افزایش پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی بی‌رویه، بهبود سازوکار اخذ مالیات، شناسایی مؤدیان مالیاتی با استفاده از گردش‌های مالی برای کاهش معوقات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، الکترونیکی کردن رویه‌های شناسایی مؤدیان مالیاتی و اخذ مالیات و ایجاد هماهنگی و همکاری بین نهادهای مختلف در کشور ارائه می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

ü      رضایی سیابیدی، محمد (1396)، راه‌های مقابله و جلوگیری از فرار مالیاتی.
ü       کمیجانی، اکبر (1373)، تحلیل مالیات بر ارزش‌افزوده و بررسی مقدماتی اجرای آن در ایران.
ü  http://intamedia.blog.ir/post/30
ü  Dell’Anno, R., Gómez, M. & Pardo, A. (2004), Shadow Economy in Three Very Different Mediterranean Countries: France, Spain and Greece. A MIMIC Approach. Working Paper 2004:1-29.
ü  Giles, D. E. (1997), The hidden economy and tax-evasion prosecutions in New Zealand. Applied Economics Letters, 4(5), 281-285.
ü  Johnson, S., Kaufmann, D., & Ustenko, O. (1997), Formal employment and survival strategies after communism. Transforming Post-Communist Political Economies, 177-202.