بررسی تأثیرگذاری بلاک چین و رمزارزها بر تولید و اشتغال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

پژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

هرچند ادبیات اقتصادی مربوط به حوزه بلاک‌چین و رمزارزها بسیار نوپاست، مواردی مانند افزایش امنیت مالی، افزایش ارزش‌افزوده بخش صنعت رمزارزها، ارزش‌افزوده بخش خدمات، ارزش‌افزوده بخش‌های دارای پیوندهای پسین و پیشین با بخش خدمات، افزایش درآمدهای دولت و بهبود زیرساخت‌ها و در نتیجه تقویت رشد، افزایش اشتغال، کاهش تورم و بهبود سطح رفاه عمومی و تقویت امنیت اقتصادی از جمله پیامدهای اقتصادی مثبتی است که این فناوری می‌تواند به همراه داشته باشد. برای مثال، در حوزه خرده‌فروشی آنلاین مزایایی از جمله: ارائه روش پرداخت بی‌واسطه، ارائه تصاویر چندبعدی برای بررسی دقیق کالا و آگاهی از ویژگی‌های آن، ارائه امکان بازاریابی و بهینه‌سازی هزینه تبلیغات؛ در حوزه حمل و نقل مواردی مانند: کاهش هزینه کارمزد، ارائه کیف پول‌های الکترونیکی برای پرداخت شارژ پارکینگ، عوارض یا هزینه سوخت و در حوزه بیمه مواردی مانند: کاهش هزینه‌های تسویه مطالبات، نظارت و خرید بیمه، افزایش کارایی عملیات، گنجاندن خودکار داده‌های بیرونی در فرآیند پوشش ریسک و محاسبه قیمت‌ها و... از جمله کانال‌های انتقال اثرات مثبت این فناوری‌ها به سایر بخش‌های اقتصادی است. بنابراین به منظور بهره‌برداری هرچه بیشتر از این اثرات مثبت انجام اقداماتی از جمله الگوبرداری از بستر اینترنت در زمینه قانون‌گذاری بلاک‌چین، هماهنگ‌سازی رمزارزها و بلاک‌چین با قوانین ضد پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، آموزش و فرهنگ‌سازی، ایجاد واسط کاربری برای پایش دولتی، ارایه حمایت‌های مختلف از کسب‌و‌کارهای مبتنی بر فناوری بلاک‌چین پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

- بشیری، میثم (1398)، عوامل کلیدی موفقیت برای پیاده‌سازی بلاک‌چین در مدیریت زنجیره تأمین، گروه مطالعات و پژوهش‌های بهره‌وری و ارتقای کسبوکار، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
- فرهمند، سماوی، نجفی (1399)، نقشه راه پدافند ملی برای مواجهه بهینه با تهدیدات و فرصت‌های رمزارزها و بلاک‌چین،سازمان پدافند غیرعامل کشور، قرارگاه پدافند اقتصادی.
- نظر، نیره و صابری، محسن (1397)، فرصتها و محدودیتهای پیادهسازی فناوری بلاکچین در صنعت بیمه در مقایسه با پایگاه داده سنتی، مجموعه مقالات بیست وپنجمین همایش ملی بیمه و توسعه.
- Buck, Jon. (2017), Bringing Blockchain Technology to E-Commerce: Current Trends. Https://Cointelegraph.Com/News/Bringing-Blockchain-Technology-To-E-Commerce-Current-Trends.
- Carson, Brant; Romanelli, Giulio; Walsh, Patricia and Zhumaev, Askhat (2018), Blockchain Beyond The Hype: WhatIs The Strategic Business Value?, Mckinsey & Company.
- Carter, Charles; Koh, Lenny (2018), Blockchain Disruption in Transport, Concept Paper, CATAPULT and the University Of Sheffield.
- Ertemel, Adnan (2018), Implications of Blockchain Technology on Marketing, Journal of International Trade, Logistics And Law, Vol. 4, Num. 2, 35-44.
- Gatteschi, Valentina; Lamberti, Fabrizio; Demartini, Claudio; Pranteda, Chiara And Santamaría, Víctor (2018), Blockchain And Smart Contracts For Insurance: Is The Technology Mature Enough?, Future Internet, 10, 20; Doi:10.3390/Fi10020020.
- Jackson, Reuben. (2018), Leaving Uber And Lyft Behind, Decentralized Ride-Sharing Is The Next Big Thing. Https://Www.Nasdaq.Com/Article/Leaving-Uber-And-Lyft-Behind-Decentralized-Ride-Sharing-Is-The-Next-Big-Thing-Cm. 1029704.
- Jonker, Nicole (2018), What Drives Bitcoin Adoption By Retailers?, Working Paper No. 585, De Nederlandsche Bank, Payments And Market Infrastructures Division.
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System, Www.Bitcoin.Org
- Rejeb A, Keogh JG And Treiblmaier H (2020) How Blockchain Technology Can Benefit Marketing: Six Pending Research Areas. Front. Blockchain 3:3. Doi: 10.3389/Fbloc.2020.00003.
- Treiblmaier, Horst and Beck, Roman (2018), Chpter 7: Can Cryptocurrencies Help to Pave The Way to a More Sustainable Economy? Questioning the Economic Growth Paradigm, Business Transformation through Blockchain, Volume 2, Isbn 978-3-319-99058-3.
- Verbeeten, David and Mcgrath, Sean (2019), Blockchain and Insurance New Technology, New Opportunities (2019), Consensys Insights.
- Verma, P., and N. Sinha. (2018), “Integrating Perceived Economic Wellbeing to Technology Acceptance Model: The Case of Mobile Based Agricultural Extension Service.” Technological Forecasting and Social Change, 126: 207–216.